Covid Helpline numbers

The central helpline number: 011-23978046

State Helpline Numbers
State/UTHelpline No.
Andaman & Nicobar03192-232102
Andhra Pradesh0866-2410978
Arunachal Pradesh9436055743
Assam6913347770
Bihar104
Chandigarh9779558282
Chhattisgarh077122-35091
Dadra Nagar Haveli104
Delhi011-22307145
Goa104
Gujarat104
Haryana8558893911
Himachal Pradesh104
Jammu01912520982
Jharkhand104
Karnataka104
Kashmir01942440283
Kerala0471-2552056
Ladakh01982256462
Lakshadweep104
Madhya Pradesh0755-2527177
Maharashtra020-26127394
Manipur3852411668
Meghalaya108
Mizoram102
Nagaland7005539653
Odisha9439994859
Puducherry104
Punjab104
Rajasthan0141-2225624
Sikkim104
Tamil Nadu044-29510500
Telangana104
Tripura0381-2315879
Uttarakhand104
Uttar Pradesh18001805145
West Bengal3323412600

Leave a ReplyCancel reply